Korkeakouluharjoittelija

Korkeakouluharjoittelija

Julkaisupäivä

14.11.2023

Viimeinen hakupäivä

30.11.2023

Työsuhteen tyyppi

Kokoaikainen

Työsuhteen kesto

Määräaikainen

Palkkaus

1 791 euroa kuukaudessa ja ateriaetu

Yrityksen verkkosivut

https://eduskunta.fi

Yrityksen osoite

Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta

Yhteyshenkilö

Tanja Nurmi

puhelinnumero

050 345 1616

Sähköpostiosoite

etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

  • Hakemus sulkeutunut

Eduskunta

Eduskunnan kanslian TIETOTUKIYKSIKÖN TIETOPALVELUSSA on haettavana KOLME korkeakouluharjoittelijan työsuhdetta (ID-numero 21-79-2023)
Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät.

Eduskunnan kanslian osastoja ovat keskuskanslia, valiokuntasihteeristö, hallinto- ja palveluosasto, kansainvälinen osasto, tieto- ja viestintäosasto sekä turvallisuusosasto.

Eduskunnan tietotukiyksikön tietopalvelu on yleistietopalvelu, joka palvelee kansanedustajia, eduskuntaryhmiä ja muita sisäisiä asiakkaita. Tietopalvelu tarjoaa asiakkailleen selvitys-, laskelma- ja tiedonhakupalveluja, mediaseurantaa sekä verkkotietopalveluja. Tietopalvelua annetaan molemmilla kotimaisilla kielillä ja ulkomaisille parlamenteille englanniksi.

Tehtävä on määräaikainen: 1.3.–31.5.2024, 3.6.–30.9.2024 ja 1.10.–31.12.2024
Hakuaika päättyy: 30.11.2023 klo 15.00
Työpaikan tiedot: Eduskunnan kanslia, Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta
Määräaikaisuuden peruste: Harjoittelu

Viran/tehtävän kuvaus
Harjoittelijan päätehtävänä on tausta-aineiston tiedonhaku ja tarvittavien selvitysten laatiminen. Tietopalvelun asiakkaita ovat kansanedustajat, heidän avustajansa, eduskunnan virkamiehet ja eduskuntaryhmien toimihenkilöt. Asiakkaiden toimeksiannot koskevat kaikkia yhteiskunnan osa-alueita ja ovat usein kiireellisiä. Toimeksiantoja tulee myös muiden maiden parlamenteista. Ne koskevat eduskunnan toimintaa, suomalaista lainsäädäntöä tai yhteiskuntaa yleensä. Näihin kyselyihin vastataan englannin kielellä.

Kelpoisuusvaatimukset
Tehtävässä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Edellytämme loppuvaiheessa olevia oikeustieteen opintoja tai muun tieteenalan opintoja, jos niihin sisältyy merkittävästi oikeustieteen opintoja. Odotamme kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin, kokonaisuuksien hallintaa, tiedon analysointikykyä ja kykyä selviytyä kiireellisistä toimeksiannoista. Lisäksi odotamme tietoteknisiä valmiuksia tuottaa ja muokata tekstiä.

Työssä tarvittava kielitaito
Suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Työ edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan lisäansioksi.

Palkkauksen peruste
Palkkaus on 1 791 € kuukaudessa sekä ateriaetu.

Koeaika on yksi kuukausi.

Eduskunta on savuton työpaikka.

Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakemus tallennetaan valtion työnhakusivustolle www.valtiolle.fi (ID-numero 21-79-2023). Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Ilmoita myös mille ajanjaksolle haet paikkaa.

Eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102 EDUSKUNTA

Lisätietoja tehtävästä
Johtava erityisasiantuntija Tanja Nurmi, 050 345 1616 / etunimi.sukunimi@eduskunta.fi ja erityisasiantuntija Anne Kalliomäki, 050 594 2422 / etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 

 

UTREDNINGSTJÄNSTEN VID ENHETEN FÖR KUNSKAPSSTÖD vid riksdagens kansli söker TRE högskolepraktikanter för anställningsförhållande för viss tid (ID-nummer 21–79–2023)
Riksdagens kansli ska skapa förutsättningar för riksdagen att sköta de uppgifter som hör till riksdagen i dess egenskap av statsorgan.

Till kansliet hör centralkansliet, utskottssekretariatet, förvaltnings- och serviceavdelningen, internationella avdelningen, utrednings- och informationsavdelningen och säkerhetsavdelningen.

Utredningstjänsten vid enheten för kunskapsstöd är en informationstjänst som betjänar riksdagsledamöter, riksdagsgrupper och övriga interna kunder. Utredningstjänsten tillhandahåller utrednings-, kalkyl- och informationssökningstjänster, mediebevakning och webbinformationstjänster. Tjänsterna tillhandahålls på finska och svenska, till utländska parlament på engelska.

Anställningsförhållandena är tidsbundna: 1.3–31.5.2024, 3.6–30.9.2024 och 1.10–31.12.2024
Ansökningstiden går ut: 30.11.2023 kl. 15.00
Arbetsplats: Riksdagens kansli, Riksdagsgatan 4, 00102 Riksdagen
Orsak till visstidsanställningen: Praktik

Beskrivning av tjänsten/anställningen
Din främsta uppgift är att söka fram bakgrundsinformation och göra utredningar. Kunderna utgörs av riksdagsledamöterna och deras assistenter, riksdagens tjänstemän och riksdagsgruppernas anställda. Uppdragen gäller alla samhällsområden och är ofta brådskande. Utredningstjänsten får också förfrågningar från andra parlament. De kan gälla riksdagens arbete, finländsk lagstiftning eller det finländska samhället i allmänhet. Frågorna besvaras på engelska.

Behörighetsvillkor
Det finns inga behörighetsvillkor för praktiken.

Vi förväntar oss
Vi söker en person som är i slutskedet av sina studier i juridik eller annat vetenskapsområde om studierna innehåller en betydande andel juridik. Du ska vara intresserad av samhällsfrågor, kunna hantera helheter, analysera information och klara av brådskande uppdrag. Dessutom förväntar vi oss att du har datorvana och kan producera och bearbeta text.

Behövliga språkkunskaper
Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket. Arbetet kräver flytande kunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper är meriterande.

Lön
Lönen är 1 791 euro i månaden plus måltidsförmån.

Prövotiden är en månad.

Riksdagen är en rökfri arbetsplats.

De sökande kan efter samtycke komma att genomgå en säkerhetsutredning (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Läs mer om proceduren och dina rättigheter på www.supo.fi.

Gör helst din ansökan på www.valtiolle.fi (ID-nummer 21-79-2023). Du kan också posta din ansökan eller lämna in den på adressen nedan. Skriv in ID-numret både i ansökan och på kuvertet. Ange också vilken tidsperiod du är intresserad av.

Registratorskontoret vid riksdagens kansli, Riksdagsgatan 4, 00102 RIKSDAGEN

Närmare information
Första specialsakkunnig Tanja Nurmi, 050 345 1616 /fornamn.efternamn@riksdagen.fi, och specialsakkunnig Anne Kalliomäki, 050 594 2422 /fornamn.efternamn@riksdagen.fi.