Barometrit

Paragraaffi toteutti ensimmäistä kertaa keväällä 2018 kansallisen oikeudellisen alan työnhakijatutkimuksen. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia näkemyksiä, kokemuksia ja toiveita juridisen alan työnhakijoilla on sekä työnantajia että työelämää kohtaan. Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella ja siihen vastasi 256 juridisen alan tulevaa osaajaa ja valmistunutta juristia. Kyselyssä vastaajilta kysyttiin perustietojen lisäksi muun muassa työllistymiseen, työelämässä tarvittaviin taitoihin, työnantajamielikuvaan ja työnhakuun liittyviä kysymyksiä.

Paragraaffin tutkimus toteutettiin kahdesta syystä. Ensinnäkin tutkimuksella haluttiin selvittää juridiikan alan tulevien sekä nykyisten ammattilaisten odotuksia työelämästä. Toiseksi tutkimuksella haluttiin tarjota työnantajille tietoa siitä, miten parhaimmat talentit saatetaan osaksi omaa organisaatiota ja miten heidät saadaan viihtymään työpaikalla. Tutkimustulokset osoittavat, että työntekijöiden houkutteluun ei enää riitä pelkkä palkka, vaan tarvitaan myös muita houkuttelevia tekijöitä, jotka luovat työlle merkityksellisyyttä.

 

”Oman osaamisen kehittämistä vapaa-ajalla itsenäisesti sekä kielitaitoa ja varhaisessa vaiheessa otettua laajaa vastuuta”

– Millaisia taitoja toivot työnantajien arvostavan työnhakijoissa?

 

 

Työelämää muuttavat teknologinen kehitys sekä talouden ja kulttuurin megatrendit. Sekä työelämä että työntekijät vaativat yhä enemmän. Työssä vaaditaan yhä monipuolisempia taitoja myös juristeilta. Työnantajalle tämä tarkoittaa, ettei pelkän työnantajan rooli riitä, vaan samanaikaisesti on toimittava arvojohtajana, valmentajana sekä osaamisen ja yhteisöjen kehittäjänä.

Oman osaamisen kehittäminen nousi useaan otteeseen esille Paragraaffin tutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia ominaisuuksia vastaajien unelmatyöpaikalla on. Tulokset osoittavat, että mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen oli kaikkein tärkeintä. Seuraavaksi suosituin ominaisuus oli joustavuus ja kolmanneksi eniten vastaajat arvostivat tasa-arvoisuutta.

 

”Laaja-alainen osaaminen, kova substanssiosaaminen, yhteistyötaidot, viestintätaidot ja oma-aloitteisuus”

– Millaisia taitoja arvioit itse työnantajien arvostavan työnhakijoissa?

 

Edelleen oman osaamisen kehittäminen oli suosituin tekijä kysyttäessä, mikä inspiroi vastaajia kehittymään urallaan. Tässä kysymyksessä hieman yllättäen kansainvälisyyden merkitys putosi huomattavasti. Toisaalta kysymyksessä otimme ensi kertaa esille palkkauksen, mikä osaltaan selittää vastausten jakautumista.

Oman osaamisen kehittämisen lisäksi arvot olivat toinen teema, joka nousi esille useaan otteeseen. Kysyttäessä mitä asioita työnhakija käy läpi etsiessään tietoa työnantajista, jopa 78 prosenttia vastaajista kertoi käyvänsä läpi työnantajan arvot etsiessään tietoa työnantajista. Lisäksi palkkaus, missio ja visio nousivat tässä kysymyksessä esille. Arvoilla johtaminen, jatkuva oppiminen ja työnantajamielikuva muodostavat yhä oleellisemman viitekehyksen jokaiselle menestyvälle juridisen alan työnantajalle.

Lataa barometrin kooste