Harjoittelijasta juristiksi – pitkät työsuhteet kehittymisen tukena

Kirjoittaja

Alex Niva | Eversheds Sutherland

Artikkelit4.9.2023

Oma urapolku, oman paikkansa löytäminen ja itsensä kehittäminen mietityttävät monia uransa eri vaiheissa olevia osaajia. Miten omalla uralla kannattaa edetä, ja millaiset työsuhteet auttavat parhaiten oppimaan, kehittymään ja menestymään?

Eversheds Sutherlandilla arvostetaan pitkiä työsuhteita ja panostetaan voimakkaasti kehittymisen tukemiseen uran kaikissa vaiheissa. Keskustelimme pitkistä työsuhteista ja niiden tuomista eduista Eversheds Sutherlandin henkilöstöhallinnon sekä tuoreen juristin kanssa.

”Me Eversheds Sutherlandilla pidämme pitkäaikaisia työsuhteita molemminpuolisena etuna”, toteaa Evershedsin HR Specialist Sanni Kirmanen, jonka vastuualueelle kuuluu yrityksen harjoittelijat. ”Tarjoamme harjoittelijoillemme mahdollisuuden tutustua kunnolla yritykseemme ja olla vahvasti mukana pitkissäkin toimeksiannoissa alusta loppuun asti. Meillä on tärkeää luoda ympäristö, joka edistää tehokasta oppimista. Tutussa talossa ja tutussa porukassa tiedon omaksuminen tapahtuu luontevammin. Evershedsillä ajattelemme, että jatkuva uusien työpaikkojen etsiminen opintojen aikana voi haitata kokonaisvaltaista kehitystä. Tärkein tavoitteemme kuitenkin on saada lahjakkaat opiskelijamme nopeasti ja parhaalla mahdollisella osaamisella varustettuina työelämään.”

Yrityksen kannalta kestävän tiimidynamiikan ylläpitäminen on keskeistä. Tiimin kokoonpanon jatkuvuus lisää tehokkuutta tehtävien suorittamisessa, kun molemmat osapuolet tottuvat toistensa työmenetelmiin ja ammattitaitoon. Lisäksi tämä antaa yritykselle mahdollisuuden tarjota täsmällisesti räätälöityä ohjausta ja henkilökohtaista koulutusta harjoittelijoilleen. Työntekijöiden kannalta nämä pysyvät suhteet edistävät luottamuksellista ilmapiiriä, mikä helpottaa saumatonta yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Lisäksi kehittymällä organisaation rinnalla työntekijät saavat syvällistä tietoa sen käytännöistä ja periaatteista, mikä lisää merkittävästi heidän ammatillista kasvuaan.

”Sitoutumisemme harjoittelijoiden tukemiseen ja kouluttamiseen näkyy monissa eri asioissa”, Kirmanen kertoo. ”Järjestämme esimerkiksi kuukausittain oikkaritapaamisia, joihin kuuluu aina jonkun juristimme luento ajankohtaisesta aiheesta.”

Kirmanen korostaa, että Evershedsillä halutaan tukea harjoittelijoiden opintoja ja tarjota joustoa tarvittaessa. Evershedsillä ymmärretään, että harjoittelijoiden tärkein tehtävä on loppupeleissä olla opiskelija. ”Työvuorosuunnitteluprosessi tukee opintoja, sillä osa-aikainen työ mahdollistaa osallistumisen opetukseen reaaliaikaisesti. Myös tentti- ja luentotauot järjestetään työvuorojen lomaan. Harjoittelijat voivat siis ottaa parin tunnin tauon työpäivän aikana, jotta he voivat osallistua luennolle tai tenttiin.”

Evershedsillä pyritään myös sijoittamaan harjoittelijat itselle mieluisiin ja kiinnostaviin tehtäviin. Koska suuri osa harjoittelijoista on aloittanut Evershedsillä nuorempina harjoittelijoina jo opintojensa alussa, ovat he vanhemmaksi harjoittelijaksi siirtyessään päässeet tutustumaan laajasti eri osaamistiimeihin. Edetessään Senior Legal Trainee -tehtäviin he työskentelevät tiiviimmin tiettyjen tiimien kanssa, syventyvät niiden päivittäisiin tehtäviin ja pääsevät syventämään asiantuntemustaan.

Molemminpuolinen palaute on tärkeää Evershedsillä. ”Tarjoamme oikkareille mahdollisuuden saada palautetta ja sitä kautta oppia lisää vuosittaisen palautekyselyn kautta. Palautekyselyyn saa vastata kaikki talomme työntekijät ja palautteen pohjalta käydään henkilökohtaiset keskustelut kaikkien oikkareiden kanssa. Keskustelussa käydään läpi oikkarin omat tavoitteet ja toiveet tulevalle vuodelle ja keskustellaan, miten organisaationa voimme olla tukena näiden tavoitteiden ja toiveiden toteutumisessa” Kirmanen kertoo ja lisää, että ”Oikkarit saavat palautekyselyssä vuodesta toiseen valtavan hyvää palautetta”.

Useat talon juristit ovat aloittaneet uransa Evershedsillä jo opintojensa alussa nuorempina harjoittelijoina. Eversheds pyrkii usein palkkaamaan uusia juristeja suoraan vastavalmistuneiden harjoittelijoidensa joukosta. Myös Associate Heidi Wendorf aloitti työnsä Evershedsillä heti opintojensa alussa harjoittelijana, ja valmistuttuaan juristiksi hän eteni Associate -tehtäviin vuoden 2023 alussa.

”Pitkä työsuhde Evershedsillä antoi mahdollisuuden tutustua laajaan määrään eri oikeudenaloja”, Wendorf kertoo. ”Tehtäväni harjoittelijana on kuronut umpeen kuilua teoreettisen akateemisen opetuksen ja käytännön sovellusten välillä. Omien opintojen soveltaminen työtehtävissä on johtanut opintojen parempaan sisäistämiseen ja hahmottamiseen.” Wendorf kertoo, että opintojen ja työn yhteensovittaminen sujui saumattomasti, mikä johtui suurelta osin työnantajani kattavasta tuesta.

Eteneminen juristin tehtäviin toi mukanaan huomattavia muutoksia vastuualueissa. ”Siirtyminen juristiksi johti läheisempään vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa ja suurempaan itsenäisyyteen toimeksiantojen käsittelyssä”, hän kertoo. ”Asiakassuhteiden itsenäinen hoitaminen on ollut innostava osa tätä matkaa.” Wendorf kuitenkin tuo esiin, että muutos Evershedsillä oli pienempi kuin monissa muissa toimistoissa. ”Evershedsillä harjoittelijoille annetaan enemmän vastuuta sitä mukaan, kun harjoittelija osoittaa kykenevänsä vastuunkantoon. Mitä lähemmäs pääsin valmistumista, sitä enemmän hoidin jo joitain Associate -tasoisia tehtäviä.”

”Eräs tehtävä, joka hioi perusteellisesti oikeudellista osaamistani, oli osallistumiseni merkittävään yrityskauppaan”, hän kertoo. ”Tämä kokemus antoi minulle yleiskuvan juristin roolista kaupan eri vaiheissa. Monipuolisten asiakirjojen laatiminen ja perusteellinen oikeudellinen tutkimus toivat esiin juridisen toiminnan moninaiset ulottuvuudet.”

Wendorfin mielestä mentoroinnilla ja koulutuksella on tärkeä asema harjoittelijoiden ammatillisessa kehittymisessä. ”Mentorointi toimii kanavana, jonka kautta kokeneet juristit jakavat tietotaitoaan ja kokemustaan nouseville lahjakkuuksille. Kokeneiden lakimiesten näkökulmat ja näkemykset heidän menetelmistään tarjoavat korvaamatonta koulutusta.” Evershedsin matala hierarkia mahdollistaa Wendorfin mukaan sen, että harjoittelijat pääsevät todella läheltä seuraamaan kokeneiden juristien työtapoja ja oppimaan heidän kokemuksistaan.

”Harjoittelijoiden rooli asiakasvuorovaikutuksen ja asiakassuhteiden hallinnan muokkaamisessa on keskeinen”, hän toteaa. ”Harjoittelujakson aikana he ovat tiiviisti mukana asiakaskohtaamisissa ja kehittävät näin korvaamattomia taitoja. Vuorovaikutus kattaa kirjeenvaihdon ja suoran yhteistyön asiakkaiden kanssa, ja se kasvattaa perustavanlaatuista osaamista, joka on olennainen edellytys menestyksekkäälle uralle juristina.”

Panostamalla pitkäaikaisiin työsuhteisiin Eversheds Sutherland pyrkii tukemaan työntekijöidensä kasvua juristin ammattiin ja jatkuvaa kehittymistä. Pitkäaikaiset työsuhteet ovat myös muistutus siitä, että oikeustieteen todellinen arvo on muutakin kuin tietoa – siihen kuuluu henkilöstön välinen yhteys, luottamus ja yhteinen visio.