Tietosuojaseloste 

Tällä tietosuojaselosteella yhdessä Paragraaffin tietosuojayhteenvedon kanssa huolehditaan Paragraaffin informointivelvoitteesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tällä asiakirjalla informoidaan Paragraaffin asiakkaita ja toimittajia, työntekijöitä sekä muita rekisteröityjä (kaikki yhdessä ja erikseen ”rekisteröidyt”). Tämän asiakirjan ohella tietyt henkilötietoryhmät, kuten kandidaatit rekrytoinneissa, saavat erillisen, yksityiskohtaisen ja selkeän ilmoituksen rekrytoinnin yhteydessä noudattamastamme tietosuojakäytännöstä. 

Viimeisin muutos on tehty 17.6.2021. 

Jokaisen kohdan alussa esitetään luettavuuden helpottamiseksi muutamalla lauseella lyhyt tiivistelmä kohdan olennaisimmista asioista rekisteröidyn kannalta. 

1. Rekisterinpitäjä ja lainsäädäntöperusta 

Rekisterinpitäjänä toimii Paragraaffi Oy, Y-tunnus: 0459218–9. Tietosuojavastaavana toimii Katariina Tuomela (0405765709, katariina.tuomela@paragraaffi.fi) Paragraaffi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kaikkia soveltuvia tietosuojalainsäädännön säädöksiä. 

Rekisterinpitäjä ja lainsäädäntöperusta 

Paragraaffi Oy, Y-tunnus: 0459218–9, Erottajankatu 15-17, 00130 Helsinki, (”Paragraaffi”, ”me”) on tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötiedoista vastaava rekisterinpitäjä.  

Tietosuojavastaava: CEO, Partner Katariina Tuomela (0405765709, katariina.tuomela@paragraaffi.fi ) 

Pyrimme ylläpitämään korkeinta mahdollisinta henkilötietojen suojaustasoa. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavaa tai tunnistettavissa olevaa rekisteröityä koskevia tietoja, siten kuin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) on määritelty. Paragraaffi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetusta ja yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia (759/2004) (”työelämän tietosuojalaki”) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa (kaikki soveltuvat säädökset yhdessä ”tietosuojalainsäädäntö”).

2. Henkilötietojen käsittely ja kerääminen 

 Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työllistymistä edistävien ja ammatillista kehittymistä edistävien palveluiden tarjoaminen (kandidaatit ja rekrytointiprosessit), asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen sekä liiketoiminnan harjoittaminen (asiakkaat ja toimittajat) sekä työsuhteen hoitamiseen liittyvät asiat (työntekijät). Henkilötietoja käsitellään näihin tarkoituksiin pääosin rekisteröidyn suostumuksella, sopimusvelvoitteen täyttämiseksi sekä Paragraaffin oikeutetun edun nojalla. Käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai lainsäädännöstä johtuvan velvoitteen täyttämiseksi. Tarkempia tietoja ja säilytysaikoja löytyvät henkilötietoryhmittäin tietosuojayhteenvedostamme. 

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet 

Rekrytoinnit ja kandidaatit: Rekrytointien yhteydessä rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työllistymistä edistävien ja ammatillista kehittymistä edistävien palveluiden tarjoaminen käyttäjillemme ja asiakkaillemme. Tätä tarkoitusta varten Paragraaffi kerää rekisteröidyiltä heidän työllistymistään ja ammatillista kehittymistä palvelevia tietoja. Kandidaateille annetaan myös tiedoksi erillinen, kattavampi ja yksityiskohtaisempi tietosuojakäytäntö.  

Asiakkaat ja toimittajat: Paragraaffi käsittelee myös asiakkaidensa ja toimittajiensa piiriin kuuluvia henkilötietoja tarkoituksena tarjota ja toimittaa palveluitamme osana tavanomaista liiketoimintaamme. 

Työntekijät: Paragraaffi käsittelee työsuhteeseen liittyviä henkilötietoja työsuhteen hoitamiseen liittyvien tehtävien ja velvoitteiden hoitamiseksi. 

Henkilötietoja käsitellään näihin tarkoituksiin pääosin rekisteröidyn suostumuksella, sopimusvelvoitteen täyttämiseksi sekä Paragraaffin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Henkilötietoja käytetään myöhemmin toista käyttötarkoitusta varten lähtökohtaisesti vain, mikäli se ei ole alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa yhteensopimaton. Mikäli Paragraaffi jossain tilanteessa kuitenkin ryhtyisi käsittelemään henkilötietoja uuteen, alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikkeavaan käyttötarkoitukseen, asiasta ilmoitetaan rekisteröidylle ennen käsittelyn aloittamista. Tällöin ilmoitetaan tämä muu käyttötarkoitus ja kaikki muut asiaankuuluvat lisätiedot, kuten rekisteröidyn oikeudet sekä henkilötietojen säilytykseen liittyvät tiedot. 

Rekisteröidyn suostumus käsittelyn oikeusperusteena 

Rekisteröidyt antavat suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, kun sen tarkoituksena on jokin yllä luetelluista käyttötarkoituksista. Rekisteröidyt hyväksyvät, että Paragraaffi kerää henkilötietoja, kun rekisteröidyt 

 • lähettävät työhakemuksen tai lisäävät henkilötietojaan Paragraaffin alustoihin joko itse tai käyttämällä kolmatta osapuolta, kuten Facebookia tai LinkedInia 
 • ovat yhteydessä rekisterinpitäjän työntekijöihin joko kandidaattina, asiakkaan yhteyshenkilönä, työntekijänä tai muuna rekisteröitynä 
 • ovat osallistuneet Paragraaffin haastatteluun tai henkilöarviointiin 

Rekisteröidyt antavat suostumuksensa rastittamalla ruudun tietojensa antamisen yhteydessä, jolloin he vahvistavat lukeneensa tämän tietosuojaselosteen ja suostuvansa henkilötietojensa käsittelyyn. 

Rekisteröidyillä on oikeus perua suostumuksensa milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdassa 9 ilmoitettujen yhteystietojen kautta taikka olla antamatta suostumustaan. Tämän oikeuden käyttäminen voi kuitenkin tarkoittaa sitä, etteivät rekisteröidyt voi hakea tiettyä työpaikkaa tai käyttää Paragraaffin palveluita. 

Paragraaffin oikeutettu etu käsittelyn oikeusperusteena 

Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan myös käsitellä Paragraaffin oikeutetun edun perusteella, eli Paragraaffin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvien käsittelytarpeiden perusteella. Paragraaffin liiketoimintaan kuuluu työllistymistä ja ammatillista kehittymistä edistävien palveluiden tarjoaminen käyttäjillemme ja asiakkaillemme, jolloin Paragraaffilla on oikeutettu etu henkilötietojen keräämiselle rekisteröidyiltä heidän työllistymistä, ammatillista kehittymistä ja oikeaa sijoittamistaan varten, sekä palvellaksemme asiakkaitamme, joilla on tarve löytää sopivia työntekijöitä. Teemme aina tapauskohtaista intressipunnintaa (nk. ”tasapainotestiä”) ja arvioimme, mikäli rekisteröidyn etuja sekä perusoikeuksille ja vapauksille käsittelystä aiheutuva haitta syrjäyttäisi meidän oikeutetun etumme, ja mikäli näin on, emme käsittele henkilötietojasi. Voit tässä yhteydessä halutessasi tuoda esiin näkemyksesi tasapainotestin lopputuloksesta olemalla yhteydessä kohdassa 9 ilmoitettujen yhteystietojen kautta. Noudatamme tasapainotestissämme vanhan tietosuojadirektiivin tulkintakäytäntöä ja sitä koskevaa EU:n tietosuojatyöryhmän ohjeistusta, sikäli kuin ne ovat johdonmukaisia ja yhteensopivia uuden tietosuojalainsäädännön kanssa. 

Sopimuksen täytäntöönpano / lakisääteinen vaatimus käsittelyn oikeusperusteena 

Sen jälkeen, kun asiakassuhde, työsuhde tai muu sopimussuhde on jo luotu, rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen täytäntöönpano. Paragraaffi käsittelee tällöin henkilötietoja voidakseen täyttää omat velvoitteensa sopimuksen osapuolena. Paragraaffin omien työntekijöiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu tällöin soveltuvin osin myös lakisääteisiin vaatimuksiin. 

Mikäli haluat yksilöidympää tietoa käsittelytarkoituksista ja käsittelyn oikeusperusteista kunkin henkilötietoryhmän osalta, tutustu tietosuojayhteenvetoomme tai ole yhteydessä kohdassa 9 ilmoitettujen yhteystietojen kautta. 

Miten ja milloin keräämme henkilötietoja 

Keräämme käyttäjiltä heidän henkilötietojaan, kun rekisteröidyt 

 • lähettävät työhakemuksen meille ja lisäävät henkilötietojaan siihen tai meidän alustoihimme joko itse tai käyttämällä kolmatta osapuolta, kuten Facebookia tai LinkedIniä 
 • ovat yhteydessä meihin ja antavat henkilötietojaan joko itse tai käyttämällä kolmatta osapuolta, kuten Facebookia tai LinkedInia 
 • antavat itsestään tunnistettavia tietoja chat-palvelussa (Paragraaffin verkkosivustolla tai alustoillamme), ja nämä tiedot ovat olennaisia hakuprosessin tai asiakassuhteen kannalta 
 • osallistuvat Paragraaffin haastatteluihin tai henkilöarviointeihin 
 • työntekijöiden osalta pääsääntöisesti työntekijöiltä itseltään, mutta työnantajavelvoitteiden hoitamiseksi myös käytetyistä tietojärjestelmistä. 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietosisältö 

Vain henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta asianmukaiset ja olennaiset tiedot kerätään ja käsitellään, ja vain sikäli kuin niiden käsittely on välttämätöntä käsittelyn tarkoituksen kannalta. Mikäli haluat yksilöidympää tietoa siitä, minkälaisia henkilötietoryhmiä Paragraaffi käsittelee, tutustu tietosuojayhteenvetoomme. 

Miten pitkään henkilötietoja käsitellään 

Jos rekisteröidyt eivät vastusta henkilötietojensa käsittelyä, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen yllä olevien tarkoitusten täyttämiseksi, paitsi milloin lainsäädäntö velvoittaa säilyttämään niitä pidempään tai Paragraaffi tarvitsee niitä oikeusvaateen takia. Tarkemmat säilytysajat riippuvat siitä, missä yhteydessä henkilötiedot on kerätty, ja nämä säilytysajat löytyvät eritellysti tietosuojayhteenvedostamme. Rekisteröity voi olla meille kiinnostava myös tulevien rekrytointien kannalta, ja siksi saatamme säilyttää rekisteröityjen henkilötietoja, kunnes ne eivät enää ole tärkeitä mahdollisten tulevien rekrytointien kannalta, noudattaen kuitenkin aina tietosuojayhteenvedossamme eritellyt enimmäissäilytysajat. 

Työnhakijan meille lähettämät tiedot työn hakemisen yhteydessä poistetaan viimeistään kahden vuoden jälkeen rekrytointiprosessin päättymisestä, mikäli työnhakija ei ole antanut suostumustaan pidemmälle henkilötietojensa käsittelylle tai päivittänyt tietojaan oma-aloitteisesti. Rekisteröidyillä on myös oikeus vaatia tietojensa poistamista ennen näiden säilytysaikojen umpeutumista alla kohdan 3 mukaisesti sikäli kuin henkilötietojen säilyttäminen ei ole tarpeen laissa, asetuksessa tai muussa viranomaislähteessä asetetun Paragraaffin velvoitteen täyttämiseksi. 

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

3. Rekisteröityjen oikeudet ja niiden toteuttaminen

Rekisteröitynä meidän tietokannassamme sinulla on monia oikeuksia: oikeus päästä tietoihisi ja tarkastaa niitä, oikeus vaatia tietojen oikaisua tai poistamista, oikeus vaatia käsittelymme rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus peruuttaa antamasi suostumus, oikeus vaatia tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen sekä oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle ja oikeus saada maksuton jäljennös käsittelemistämme henkilötiedoistasi kohtuullisen ajan sisällä. 

Oikeus päästä tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus 

Rekisteröidyillä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa. 

Oikeus tietojen oikaisuun tai poistamiseen

Rekisteröidyillä on oikeus virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisuun. Hakijaprofiilin omaavilla rekisteröidyillä on myös mahdollisuus muuttaa hakijaprofiiliinsa itse lisäämiään tietoja. Rekisteröidyillä on myös oikeus vaatia tietojen poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”). 

Paragraaffi poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemansa käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen

 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tapauksissa, esimerkiksi sellaisissa, joissa rekisteröity kiistää, että hänestä käsittelemämme tiedot ovat paikkansapitäviä. Tällaisissa tapauksissa rekisteröity voi pyytää meitä rajoittamaan hänen henkilötietojansa käsittelyn aikana, jolloin tarkistamme tietojen paikkansapitävyyden. Niissä tapauksissa Paragraaffi voi käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja ainoastaan rekisteröidyn hyväksynnällä, lukuun ottamatta tilanteita, joissa laadimme, esitämme tai puolustaudumme oikeusvaateelta suojellakseen jonkun muun oikeutta tai suojellakseen tärkeää julkista etua. 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyn tiettyä tarkoitusta varten. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus kieltää henkilötietojensa edelleen luovuttamisen sekä tietojen käyttäminen suoramarkkinointia varten. 

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen 

Rekisteröidyillä on oikeus perua kaikki suostumukset, jotka on annettu rekisterinpitäjälle tietojen käsittelemiseksi. Tämän oikeuden käyttäminen voi kuitenkin tarkoittaa sitä, etteivät rekisteröidyt voi hakea tiettyä työpaikkaa tai muuten käyttää Paragraaffin palveluita.

Oikeus tietojen siirtämiseen 

Rekisteröidyillä on tietyissä olosuhteissa oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle, kunhan tämä ei vaikuta kielteisesti toisten oikeuksiin tai vapauksiin. 

Oikeuksien käyttäminen 

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Suomessa Tietosuojavaltuutettu) henkilötietojensa käsittelystä, mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely on tietosuojalainsäädännön vastaista. 

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tietoa käsittelemistämme henkilötiedoista pyytämällä sitä kohdassa 9 ilmoitettujen yhteystietojen kautta. Rekisteröidyillä on oikeus saada yksi (1) jäljennös heille kuuluvista henkilötiedoista maksutta. Seuraavista jäljennöksistä rekisterinpitäjällä on oikeus veloittaa kohtuullinen maksu perustuen pyynnön aiheuttamiin hallinnollisiin kuluihin. Tiedot käsittelemistämme henkilötiedoista lähetetään rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisessa. Tätä määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.  

Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti. Paragraaffi voi kieltäytyä pyynnöstä lakisääteisen velvoitteen tai yhtiön lakisääteisen oikeuden johdosta (esim. palveluihin liittyvä velvoite tai vaade). 

4. Turvallisuus 

Käsittelemme henkilötietojasi äärimmäisen turvallisesti, huolellisesti ja luottamuksellisesti, muun muassa käsittelemällä niitä pääsääntöisesti sähköisesti, suojaamalla Paragraaffin palvelimia sekä rajaamalla pääsyn niihin käyttöoikeuksilla ja salasanoilla. 

Tietosuoja ja tietoturvallisuus on meille ensisijaisen tärkeä asia, ja teemme siksi ahkerasti töitä sen eteen, että rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään äärimmäisen turvallisesti, huolellisesti ja luottamuksellisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä aina voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Ryhdymme kaikkiin toimenpiteisiin, joita meiltä lainsäädännöllisesti vaaditaan, varmistaaksemme, että rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään turvallisesti sekä tämän tietosuojaselosteen ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja suojataan myös luvattomalta käsittelyltä ja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. 

Henkilötietojen turvallista käsittelyä ja säilytystä toteutetaan monella eri tapaa, muun muassa seuraavilla toimenpiteillä: 

 • Paragraaffin työntekijöillä on niin työsopimustensa salassapitoehtojen kuin tietosuojalainsäädännön perusteella vaitiolovelvollisuus, joka kohdistuu käsiteltäviin henkilötietoihin. Paragraaffin työntekijöitä ohjeistetaan lisäksi henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn. 
 • Käsittely tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti. Mikäli poikkeustapauksessa henkilötietoja tulostettaisiin, tulostetut paperit tuhotaan tietoturvallisella tavalla heti käsittelyn jälkeen. 
 • Paragraaffi suojaa tietokoneitaan, palvelimiaan sekä verkkoaan palomuurilla, virustorjuntaohjelmilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. 
 • Pääsy henkilötietoihin on rajattu erilaisilla käyttöoikeuksilla ja salasanoilla. Näitä annetaan vain niille henkilöille, joiden on tarpeen käsitellä tietoja rekisterinpitäjän käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Paragraaffin työntekijöitä ohjeistetaan salasanojen ja käyttöoikeuksien turvallisesta käytöstä. 

Mikäli haluat yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä kaikilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä juuri sinun henkilötietojasi suojataan, voit olla yhteydessä kohdassa 9 ilmoitettujen yhteystietojen kautta.  

5. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen kolmannelle osapuolelle 

Henkilötietojasi luovutetaan asiakkaillemme, joiden rekrytointiprosesseja hoidamme. He ovat näitä tietoja saatuaan itsenäisiä rekisterinpitäjiä, jotka käsittelevät henkilötietojasi heidän tietosuojakäytänteiden puitteissa. Saatamme myös siirtää henkilötietojasi tahoille, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä meidän lukuumme, jolloin heidän kanssaan tehdään yksityiskohtaisia henkilötietojen käsittelysopimuksia. Käyttämämme henkilötietojen käsittelijät löytyvät eritellysti tämän kohdan lopussa. 

Emme myy tai luovuta rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille, poislukien asiakkaamme, joille tarjoamme palveluitamme. Tiedot asiakkaastamme käyvät pääsääntöisesti ilmi työpaikkailmoituksesta, ja muussa tapauksessa asiakkaamme tiedot ilmoitetaan rekisteröidylle erikseen silloin, kun olemme ensimmäisen kerran yhteydessä rekisteröityyn.  

Kun henkilötietoja luovutetaan asiakkaille, sekä Paragraaffi että asiakkaamme toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä ja kehotamme tutustumaan myös heidän tietosuojaselosteisiinsa tai olemaan yhteydessä suoraan heihin. Paragraaffi voi myös halutessasi auttaa sinua tässä yhteydenotossa. Sisällytämme sopimuksiimme asiakkaidemme kanssa lausekkeet tietosuojatason riittävyydestä, ja myös asiakkaamme ovat kohdassa 1 kuvatun tietosuojalainsäädännön sitomia, jolloin heillä on samat velvoitteet kuin meillä. 

Tietyissä räätälöidyissä palveluissa Paragraaffi ja asiakkaamme voivat toimia yhteisrekisterinpitäjänä. Joissain harvinaisissa tapauksissa Paragraaffi voi myös käsitellä henkilötietoja asiakkaamme lukuun, jolloin asiakkaan kanssa tehdään henkilötietojen käsittelysopimus. Näissä tapauksissa ne rekisteröidyt, joiden henkilötiedot voisivat tulla käsitellyiksi kyseisen järjestelyn yhteydessä, saavat tästä erillisen ilmoituksen. 

Saatamme siirtää rekisteröityjen henkilötietoja lisäksi 

 • toimittajillemme ja alihankkijoillemme, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä ohjeidemme mukaisesti palvelun tarjoamiseksi, esim. IT-toimittajat, markkinointityökalujen, rekrytointityökalujen ja henkilöarviointien toimittajat 
 • viranomaisille tai oikeudellisille neuvonantajille tilanteissa, joissa epäillään rikosta tai epäasiallista käytöstä 
 • viranomaisille, oikeudellisille neuvonantajille tai muille toimijoille, jos laki tai viranomaisen määräys sitä edellyttää 
 • hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi. 

Sikäli kuin siirrämme toimittajillemme tai alihankkijoillemme henkilötietoja, nämä tahot käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme. Käytämme ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, joilla on antaa riittävät takeet asiantuntemuksesta, luotettavuudesta ja resursseista, joita tarvitaan käsittelyn teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varten, käsittelyn turvallisuus mukaan lukien. Valikoimme yhteistyökumppanimme tarkkaan varmistaaksemme, että rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Käytämme myös muita tarvittavia turvatoimenpiteitä varmistaaksemme, että kolmas osapuoli käsittelee tietojasi oikealla ja turvallisella tavalla, kuten solmimalla sitovia ja yksityiskohtaisia henkilötietojen käsittelysopimuksia toimittajiemme kanssa.  

Teemme yhteistyötä seuraavasti luokiteltavien henkilötietojen käsittelijöiden kanssa: rekrytointityökalujen ja -alustojen palveluntarjoajat, palvelin- ja verkkohotelliyritykset, sähköisen viestinnän palveluntarjoajat, videonhallintayritykset, tiedonhakuyritykset, analyysipalveluyritykset, henkilöarviointiyritykset ja muut yritykset, joiden toiminta liittyy palvelun tarjoamiseen. Voit myös olla yhteydessä meihin, mikäli haluat yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mille kolmansille osapuolille mahdollisesti jaamme henkilötietojasi. 

6. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Pyrimme valitsemaan sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka toimivat ainoastaan EU:n tai ETA:n sisällä. Voimme kuitenkin siirtää henkilötietojasi myös sellaisiin EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitseviin maihin, joissa tietosuojan taso on riittävä tietosuojalainsäädännön mukaan.  

Voimassa oleva tietosuojalainsäädäntö turvaa sen, että rekisteröityjen henkilötietoja siirretään lähtökohtaisesti vain sellaisiin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleviin kolmansiin maihin (”kolmannet maat”), joissa tietosuojan taso on riittävä. 

Paragraaffi pyrkii lähtökohtaisesti olemaan siirtämättä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle sekä valitsemaan sellaisia sopimus- ja käsittelykumppaneita, jotka toimivat Euroopan unionin alueella tai Euroopan talousalueella. 

Paragraaffi voi kuitenkin siirtää rekisteröityjen henkilötietoja sellaisiin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleviin kolmansiin maihin, joiden osalta Euroopan komissio on päättänyt, että kyseinen kolmas maa tai sen alue tai sektori varmistaa riittävän tietosuojan tason. Nämä siirrot ovat verrattavissa tilanteeseen, jossa tietoja siirrettäisiin ainoastaan Suomessa tai Euroopan unionin alueella. Paragraaffi voi myös siirtää henkilötietoja sellaisille kolmannen maan rekisterinpitäjille tai henkilötietojen käsittelijöille, jotka ovat toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet, kunhan rekisteröidyillä on saatavilla täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja. Tällainen asianmukainen suojatoimi voi olla esimerkiksi tietosuojaviranomaisen ja komission vahvistamien vakiosopimuslausekkeiden käyttäminen. Mikäli haluat lisätietoa mahdollisista siirroista kolmansiin maihin ja asianmukaisista suojatoimista niihin liittyen, taikka jäljennöksen käytetyistä suojatoimenpiteistä, ota meihin yhteyttä kohdassa 9 ilmoitettujen yhteystietojen kautta. 

7. Evästeet

Kun käytät alustojamme, käytöstä voidaan tallentaa evästeitä. Evästeiden kautta kerätyt tiedot voivat joskus olla henkilötietoja. Rekisteröidyt voivat estää evästeiden keräämisen olemalla hyväksymättä evästekäytäntöämme, mikä voi vaikuttaa alustojemme käyttökokemukseen. Eri alustojen evästekäytännöt löytyvät aina kunkin alustan yhteydessä (Paragraaffin verkkosivujen evästekäytäntö: Evästeet 

Kun rekisteröidyt käyttävät alustojamme, käytöstä voidaan tallentaa tietoja evästeinä. Evästeet ovat passiivisia tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteen, kuten tietokoneen, matkapuhelimen tai tabletin, internetselaimeen palvelun käytön yhteydessä. Käytämme evästeitä parantaaksemme rekisteröityjen kokemusta palvelujemme käytöstä ja kerätäksemme tietoja esimerkiksi palvelujemme käyttötilastoista. Tämä tehdään palvelujemme toimintojen varmistamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Evästeiden kautta kerätyt tiedot voivat joissakin tapauksissa tarkoittaa henkilötietoja. Eri alustojen evästekäytännöt löytyvät aina kunkin alustan yhteydessä (Paragraaffin verkkosivujen evästekäytäntö: Evästeet). 

Rekisteröidyt voivat estää evästeiden keräämisen olemalla hyväksymättä evästekäytäntöämme laitteillaan. Rekisteröidyt voivat myös milloin hyvänsä estää evästeiden käytön muuttamalla laitteensa asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa alustojemme käyttökokemukseen, esimerkiksi estää joidenkin palvelujen ominaisuuksien käytön.  

8. Muutokset

Voimme tarpeen mukaan muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Uusin versio on aina saatavilla verkkosivustostamme, ja olennaisista muutoksista ilmoitetaan aina erikseen. 

Paragraaffi voi tarpeen mukaan muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Tietosuojaselosteen uusin versio on aina saatavilla verkkosivustostamme. Kun tietosuojaselosteeseen tehdään olennaisia muutoksia (kuten muutoksia käsittelytarkoituksiimme tai käsittelemämme henkilötietojen laajuuteen), tieto muutoksesta ja uusi versio tietosuojaselosteesta lähetetään erikseen rekisteröidyille. Uudesta versiosta katsotaan kerrotun käyttäjille, kun rekisteröidyt ovat joko saaneet sähköpostiviestin, jossa kerrotaan uudesta versiosta (tällöin käytetään sähköpostiosoitteita, jotka rekisteröidyt ovat ilmoittaneet Paragraaffille tai käyttäneet yhteydenpidossa kanssamme), tai kun rekisteröidyille muulla nimenomaisella ja tehokkaalla tavalla ilmoitetaan uudesta tietosuojaselosteesta. 

9. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat saada lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tai olla meihin yhteydessä muissa asioissa, ota yhteyttä seuraavasti: CEO, Partner, tietosuojavastaava Katariina Tuomela (0405765709, katariina.tuomela@paragraaffi.fi) tai postitse osoitteeseen Paragraaffi Oy, Erottajankatu 15-17, 00130 Helsinki.