Moninaisuus ja yhdenvertaisuus työpaikalla

Kirjoittaja

Nea Paatero & Alex Niva | Eversheds Sutherland

Artikkelit26.6.2023

Pride-kuukauden aikaan löydämme itsemme pohtimasta tämän vilkkaan juhlan ja laajemman ihmisoikeustaistelun merkitystä myös työpaikoilla. Työntekijöiden moninaisuudella ja yhdenvertaisuudella viitataan siihen, että työpaikalla kunnioitetaan kaikkia työntekijöitä iästä, sukupuolesta, taustasta, uskonnosta yms. riippumatta.

Työntekijöiden moninaisuudesta on useita hyötyjä työpaikalla niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Monimuotoisessa työyhteisössä erilaiset taustat tuovat uudenlaisia näkökulmia ja ideoita työpaikalle edistäen innovaatiota ja päätöksentekoa. Yhä globaalimmassa ja monikulttuurisemmassa yhteiskunnassa moninaisuus myös auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaidensa tarpeet paremmin, jonka seurauksena ne pystyvät tarjoamaan palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita.

Myös työntekijöiden yhdenvertaisuudella on elintärkeä rooli työpaikalla. Kun työympäristöstä luodaan kaikille oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen paikka, työntekijät voivat tuntea itsensä arvostetuksi sekä kunnioitetuksi. Näissä olosuhteissa työntekijöiden sitoutuminen ja hyvinvointi korostuvat heijastuen työilmapiirin sekä suoritukseen.

LGBTQ+-oikeudet tunnustetaan kansainvälisissä ihmisoikeusnormeissa: useat ihmisoikeusasiakirjat ja -julistukset vahvistavat yksilöiden oikeuden syrjimättömyyteen, tasa-arvoon ja ilmaisunvapauteen heidän sukupuoli-identiteetistään tai seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta. Näitä ovat muun muassa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen julistus sekä Yogyakartan periaatteet.

LGBTQ+-oikeudet ovat siis ihmisoikeuksia, siinä missä muutkin perusoikeudet, ja ansaitsevat saman kunnioituksen ja tunnustuksen. On tärkeää muistaa, että nämä oikeudet eivät ole erityisoikeuksia, vaan olennainen osa oikeudenmukaista ja osallistavaa yhteiskuntaa. Näiden arvojen suojeleminen ei ole henkilökohtainen mieltymys vaan perusvelvoite.

Suomi on edistynyt merkittävästi LGBT+-yhteisön oikeuksien turvaamisessa. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuslaki suojaavat nimenomaisesti yksilöitä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvalta syrjinnältä eri elämänalueilla, myös työelämässä. Myös vastikään uudistettu translaki on merkittävä askel kohti sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa. Nämä lainsäädäntötoimet vahvistavat Suomen sitoutumista ihmisoikeuksiin ja toimivat esimerkkinä muille maille.

Huolimatta merkittävistä edistysaskeleista kohti tasa-arvoa, työpaikoilla ympäri maailmaa on edelleen merkittäviä haasteita. Seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja muihin tekijöihin perustuvaa syrjintää, häirintää ja eriarvoista kohtelua esiintyy edelleen paljon työpaikoilla ympäri maailmaa. Yksi merkittävä ongelma on alitajuisten ennakkoluulojen ja stereotypioiden esiintyminen, jotka yhdessä syvään juurtuneiden, joskus tiedostamattomien, asenteiden ja uskomusten kanssa voivat johtaa LGBTQ+-ihmisten syrjäytymiseen. Sukupuolinormeja, seksuaalisuutta ja laajemmin identiteettiä koskevat oletukset voivat vaikuttaa muun muassa palkkauspäätöksiin ja ylennyksiin sekä laajemminkin LGBTQ+-työntekijöiden kohteluun työyhteisössä. Nämä ennakkoluulot ylläpitävät ympäristöä, jossa LGBTQ+-ihmiset voivat kohdata rajoitettuja mahdollisuuksia, syrjäytymistä tai vihamielisyyttä. 

Pelko syrjinnästä, vihamielisyydestä tai haasteista urapolkuun voi pakottaa monet salaamaan seksuaali- tai sukupuoli-identiteettinsä työssä. Tällainen peittelyksikin kutsuttu käyttäytyminen aiheuttaa ylimääräistä emotionaalista ja psykologista taakkaa LGBTQ-henkilöille ja vaikuttaa laajemmin heidän yleiseen työtyytyväisyyteensä, mielenterveyteensä ja tuottavuuteensa.

Työtä on vielä paljon jäljellä matkalla kohti moninaista, yhdenvertaista ja tasa-arvoista työelämää. Me Evershedsillä ymmärrämme, miten tärkeää on luoda työpaikka, jossa kaikilla on hyväksytty ja turvallinen olo ja otamme määrätietoisia askeleita oikeaan suuntaan.