Työelämätutkimus 2019

Työelämätutkimus1.7.2019

Paragraaffi haluaa selvittää millaisia odotuksia tulevilla ja jo työelämässä olevilla juridiikan ammattilaisilla on työelämää ja uraa kohtaan. Me haluamme tarjota asiakkaillemme ja koko juristiprofessiolle hyödyllistä tietoa, jotta he voivat kehittää omaa organisaatiotaan, työelämätaitoja ja entisestään parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Paragraaffi toteutti vuonna 2018 ensimmäistä kertaa työelämätutkimuksen juridisella alalla. 256 vastaajaa kerännyt tutkimus toi esille juridisen alan asiantuntijoiden odotuksia sekä toiveita. Lisäksi barometri paljasti useamman trendin, jotka juridisen alan työnantajien tulisi ottaa huomioon houkutellakseen parhaita talentteja tulevaisuudessa. Paragraaffi jalkautti tutkimuksen tuloksia asiakkailleen, ja toi esille työnhakijoiden toiveita. Vuoden 2019 barometri jatkoi osin edellisen tutkimuksen jalanjäljissä. Uudistuksiakin toki oli: tutkimus laajennettiin koskemaan jo työelämässä olevia, ja tutkimuksen aihepiirejä syvennettiin edellisen tutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi kyselyä tiivistettiin ja kohdennettiin tarkemmin.

Tutkimuksen tarkoitusperät kuitenkin säilyivät. Paragraaffi haluaa selvittää millaisia odotuksia tulevilla ja jo työelämässä olevilla juridiikan ammattilaisilla on työelämää ja uraa kohtaan. Me haluamme tarjota asiakkaillemme ja koko juristiprofessiolle hyödyllistä tietoa, jotta he voivat kehittää omaa organisaatiotaan, työelämätaitoja ja entisestään parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä. Kuten jo aiemmasta barometrista kävi ilmi, ei pelkkä rahallinen korvaus enää houkuttele parhaimpia osaajia. Työnantajien onkin tärkeä saada tietoa, millaiset lainalaisuudet pätevät työnhakijoiden ja työpaikan vaihtoa harkitsevien keskuudessa.

Paragraaffi haluaa edistää työmarkkinoiden toimintaa. Haluamme toimillamme luoda merkityksellisiä työuria ja monimuotoistaa juristiprofessiota. Kysymällä työnhakijoilta heidän toiveistaan, odotuksistaan ja kokemuksistaan, voimme toimia välittäjänä työnhakijoiden ja työnantajien välillä. Jokaisen vastauskuvaajan jälkeen esitetään lyhyesti kuvaajan keskeisimmät havainnot, jonka jälkeen esitetään Paragraaffin asiantuntijoiden analyysi, joka pohjautuu asiantuntijoidemme omaan reflektioon siitä, mitä juristiprofessiossa ja asiantuntijatyössä tapahtuu. Tämän jälkeen esitetään mahdollisia johtopäätöksiä tai toimintasuosituksia. 

Kysely toteutettiin nettilomakkeena, ja vastaajia kontaktoitiin sähköpostilistan, Paragraaffin hakijapoolin sekä sosiaalisen median kautta. Lisäksi Paragraaffin avainasiakkaat jakoivat barometria omissa organisaatioissaan. Osassa kysymyksistä vastaajilla oli mahdollisuus valita useammasta vastausvaihtoehdosta (monivalinta), kun taas osassa kysymyksistä heillä oli mahdollisuus jättää vastaamatta. Tästä syystä kaikkien vastausten vastaajamäärät eivät ole täysin samat.

Kyselyyn vastasi tänä vuonna 358 juridisen alan osaajaa. Valmistuneiden osuus vastaajista oli 21 prosenttia. Viime vuoteen verrattuna valmistuneiden osuus vastaajista oli suunnilleen samalla tasolla (kasvua noin 0,40 prosenttia). Edelliseen tutkimukseen verrattuna eniten kasvua vastaajamäärissä on tapahtunut toisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa (muutos noin 4 prosenttiyksikköä). Muiden vastaajakohorttien määrät ovat pysyneet samansuuntaisina. Vastaajamäärän kasvettua suhteessa eniten onkin siis kasvanut toisen vuoden opiskelijoiden sekä valmistuneiden osuus.

Vuonna 2018 suurin osa vastanneista oli opiskellut tai opiskeli Helsingin yliopistossa (noin 43 prosenttia vastanneista). Vuonna 2019 tämä osuus nousi 62 prosenttiin. Tutkimuksen tuloksissa on siis vahva painotus Helsingin yliopistosta valmistuneiden ja opiskelevien vastauksiin. Suhteessa eniten vastaajamäärät laskivat Turun yliopiston vastaajien keskuudessa (noin 7 prosenttiyksikköä) ja Tallinnan yliopiston vastaajien keskuudessa (noin 10 prosenttiyksikköä). Muiden vastaajamäärät pysyivät suurin piirtein ennallaan.

Vastaukset heijastelevat erittäin hyvin tiedekuntien kokoeroja Suomessa. Vaikka Helsingin osuus onkin painottunut, on myös hyvä huomioida, että Helsingin yliopiston sisäänottomäärä on oikeustieteen alalla Suomen suurin.

Tutustu barometriin (pdf)